உயிர்-மெய் (Tamil Letter 247)

Tamil letters 247 | உயிர்-மெய் 247

This Tamil letter pack has fully colored cards for 247 Tamil letters. Learn Tamil letters or form words with the cards. Our child-centered design makes Tamil learning fun. 

உயிர்+மெய் = உயிர்மெய்

உயிர்-மெய் letter pack includes the following

  • ௧௨ (12) உயிர் எழுத்துக்கள் |  12 vowels.
  • ௧௮ (18) மெய் எழுத்துக்கள் | 18  consonants.
  • ௨௧௬ (216) உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்  | 216 consonants + vowels combinations.
  • ஃ - அக்கு 

 

Related Items