செயல்வழிக் கற்றல் | Activity Based Learning

iPAATTI's  focus is to make international quality tamil language products with fun and interactivity. Our activity based tamil learning products reflect our values. Word puzzles and sentence puzzles are first of its kind in tamil. All our puzzles and word games are either a single player or multi player game. 


கதைகள் | Tamil Story books

Our tamil stories are designed for next generation kids to kindle interest in Tamil as well as explore the world with Tamil. We have colorful illustrations, audio, dramatic music to create interest in Tamil. Our international quality products are focuses around fun and interactivity. Tamil learning made fun and interactive with tamil songs, stories, puzzle and games. 

  News

  Can play & learn games/story books help Tamil language?

  July 24, 2018

  Creative and thought provoking learning aids the child can learn the Tamil language in fun and interactive way. 

  “காலத்திற்கேற்ற அறிவுப் பெட்டகம்” -முனைவர் கலாவதி MA PhD (குழந்தைப் பாடல் ஆய்வாளர்)

  January 06, 2015

  "அன்று தாத்தா பாட்டி கூறிய கதைகளைக் கேட்டு அனுபவித்ததைப் போல இன்று இந்தப் பாடல்கள் கேட்கும்போது உணரமுடிகிறது. கணினியில் தீட்டிய ஓவியங்கள்,  குழந்தைகளின் ஆர்வம் தூண்டும் விதத்தில் அமைந்திருப்பது இந்தப் புத்தகத்தின் சிறப்பு." - மணியம் செல்வன் Anju Boodham Song:  There cannot be a better way to introduce the five elements, say experts. ‘Anju Boodham’ song introduces all the five elements with what positive things we can do with them. A song that inculcates optimism to children via the elements.   ‘Gandhi Thaathaa’ song: The song runs as a conversation between a boy & Gandhi. Three of Gandhian philosophies are simplified for children in this song.      

  View full article →

  Tweets