செயல்வழிக் கற்றல் | Activity Based Learning

iPAATTI's  focus is to make international quality tamil language products with fun and interactivity. Our activity based tamil learning products reflect our values. Word puzzles and sentence puzzles are first of its kind in tamil. All our puzzles and word games are either a single player or multi player game. 
News

“காலத்திற்கேற்ற அறிவுப் பெட்டகம்” -முனைவர் கலாவதி MA PhD (குழந்தைப் பாடல் ஆய்வாளர்)

January 06, 2015

"அன்று தாத்தா பாட்டி கூறிய கதைகளைக் கேட்டு அனுபவித்ததைப் போல இன்று இந்தப் பாடல்கள் கேட்கும்போது உணரமுடிகிறது. கணினியில் தீட்டிய ஓவியங்கள்,  குழந்தைகளின் ஆர்வம் தூண்டும் விதத்தில் அமைந்திருப்பது இந்தப் புத்தகத்தின் சிறப்பு." - மணியம் செல்வன் Anju Boodham Song:  There cannot be a better way to introduce the five elements, say experts. ‘Anju Boodham’ song introduces all the five elements with what positive things we can do with them. A song that inculcates optimism to children via the elements.   ‘Gandhi Thaathaa’ song: The song runs as a conversation between a boy & Gandhi. Three of Gandhian philosophies are simplified for children in this song.      

View full article →

"iபாட்டி" - song book features & our creator

January 06, 2015

iபாட்டி is the first of its kind song book and audio cd, tailor made for the information-age Tamil child. Home, family, time, season, science, technology, history, geography, sports & entertainment are the ten themes that iPaatti hopes to fascinate a child with.   iபாட்டி song book:  iPaatti is a product that was developed out of one year of extensive research with Tamil children and parents living in countries like India, USA, Australia, Singapore and Malaysia. The 90 pages of colour illustrations, the tunes of the songs, the language used in the lyrics, fonts and paper quality were based on the inputs from parents, school teachers and children around the world.      iPaatti also features a bi- lingual 100 word picture dictionary where...

View full article →

Tweets