உயிர்-மெய் (Tamil Letter 247) - Pre-Order - Delivery in Dec 2017.

உயிர்-மெய்

உயிர்-மெய் letter pack includes the following
  1. உயிர் எழுத்துகள். 
  2. மெய் எழுத்துகள்.
  3. உயிர்மெய் எழுத்துகள். 

In total, the letter pack will have 247 letters. Each letter card is 4"X4" inch and thickness of 2.5 mm.   

Related Items