உயிர்-மெய் (Tamil Letters 247)

Learn Tamil letters 247 and Tamil words. 

Learn Tamil letters and Tamil words from this Tamil letters 247 package. Available in India. This Tamil letters is from play based Tamil learning concept. Children can find Tamil words by stacking Tamil letters or learn Tamil letters. Mix and match to play Tamil crossword.

உயிர்+மெய் = உயிர்மெய்

உயிர்-மெய் letter pack includes the following

  • ௧௨ (12) உயிர் எழுத்துக்கள் |  12 vowels.
  • ௧௮ (18) மெய் எழுத்துக்கள் | 18  consonants.
  • ௨௧௬ (216) உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்  | 216 consonants + vowels combinations.
  • ஃ - அக்கு 

 

Related Items