சொற்குவாரி 31 எழுத்துகள் | Magnetic Tamil 31 letters

சொற்குவாரி 31 | Magnetic Tamil 31 letters. 

This game has 31 magnetic Tamil letters. The 31 letter tiles include 12 உயிர் எழுத்துகள்,  18 மெய் எழுத்துகள், and 1 ஆய்த எழுத்து. Learn basic Tamil letters with this game. Learn Tamil in a fun and interactive way.  

The சொற்குவாரி - ௧.௧. can be used in the classroom or home.  

    Related Items