வணக்கம் தமிழ்நாடு (Welcome to Tamilnadu)

வணக்கம் தமிழ்நாடு   - Sayee Sanjana Naresh.

என்  பெற்றோருக்கும், தமிழ்  ஆசிரியர்களுக்கும், எல்லாம்  வல்ல  இறைவனுக்கும்  இந்தப் புத்தத்தைக்  காணிக்கை  ஆக்குகிறேன்.

சாயி சஞ்சனா நரேஷ்

The books' author won the "Young Author Award". A young girl along with her parents visit Tamilnadu and its historical places. 

 

 

Related Items