காலம் பொன்னானது | Time is precious

காலம் பொன்னானது - ஆகாஷ் ஜெய்சங்கர்
எனக்குத் தமிழ் சொல்லித் தந்து வரும் ஆசிரியர்களுக்கும், மற்றும் இந்த புத்தகத்தின் தமிழாக்கத்தில் உதிவிய என் பெற்றோர்களுக்கும் என் நன்றி!

The books' author won the "Young Author Award". 

 

 

Related Items