முயற்சி திருவினையாக்கும் (Diligence)

முயற்சி திருவினையாக்கும் - Sivesh Thayaparan

என் தமிழ்ப் பற்றை வளர்த்தெடுத்த என் பெற்றோருக்கும், கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும், எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் இந்தப் புத்தகத்தைக் காணிக்கையாக்குவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். நன்றி! 

சிவேஷ் தயாபரன்

The books' author won "Young Author award". 

 

Related Items